Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i donatorns, handlanden Gustaf Svanljungs testamente ”befrämja handel, industri och jordbruk i Österbotten, speciellt Vasa stad, dock ej andelsverksamhet”

Styrelsen besluter årligen om utdelningen i samband med årsmötet och om eventuella tilläggsutdelningar vid höstmötet. Av föregående års överskott ges ca 80% som stipendier och understöd till de ändamål styrelsen beslutar understöda.

Understöd ges i främsta hand till

1. Universitet och högskolor för professurer och övriga tjänster som sköter undervisning som stöder handels-, industri eller jordbruksutbildning.

2. Forskare eller forskarteam som utför projekt som stöder utvecklingen av handel, industri och jordbruk i Österbotten.

3. Doktors- och licentiatarbeten vars ämnesområde behandlar handels-, industri- eller jordbruksverksamhet i Österbotten.

4. Institutioner och föreningar vars verksamhet eller projekt främjar handel, industri och jordbruk i Österbotten.

5. Övriga mottagare, som styrelsen besluter stöda i enlighet med stadgarna.

Stiftelsen beviljar inte understöd för egentlig företagsverksamhet, inte heller studiestipendier för grundstudier.


Ansökningar om stipendier och understöd för 2019 bör sökas före den 28.2.2019

Skriftliga ansökningar på bifogad ansökningsblankett sänds till Siftelsens sekreterare:

Kaj Ericsson
Kyrkoesplanaden 19A
65100 VASA

Han svarar även på frågor angående ansökningen, telefon 0500-207711.

Beviljade medel utbetalas inom april månad.