Gustaf Svanljung

Gustaf Svanljung

Gustaf Svanljung föddes i Vasa 16.10.1864, som son till justitierådman Johan Kristian Svanljung. Han gick i skola i Vasa reallyceum i 4 år, varefter han avbröt sin skolgång och gav sig in i affärsbranschen. År 1889 öppnade han Åbo tobaksaffär, som han följande år flyttade till Vasa, där han fortsatte verksamheten under eget namn. 1920 köpte han huset på Rådhusgatan 18, där affärsverksamheten fortsatte ända till 1970.

Tobaksaffärens verksamhet utvidgades till nya områden, han importerade bl.a. gödsel och exporterade trävaror, lingon och renlav. Han hade flere agenturer för lantbruksmaskiner, cyklar, mejerimaskiner och även stenkol och koks. Han idkade även skeppsklarerings- och speditionsverksamhet och var huvudägare i Vasa Fartygs Ab, som på eget varv i Brändö bl.a. byggde 5 segelfartyg. Han var även med och grundade flere industriföretag bl.a. Ab Vasa Spetsfabrik och Oy Svanljungin Tehtaat som bedrev sågverk i Alavo.

Men han nöjde sig inte enbart med att sköta affärsrörelsen, han deltog även i hemstadens officiella liv och näringslivsorganisationernas verksamhet. Han var 6 år medlem av Vasa stadsfullmäktige och var med om att år 1917 grunda Vasa handelskammarförening, och fungerade både som viceordförande och ordförande för handelskammaren ända till sin död 1934. I synnerhet sjöfartsfrågor intresserade honom och han arbetade bl.a. för vintertrafiken, förbättring av farleder och södra pirens förlängning. Kort sagt kan man säga att han var en av de ledande näringslivsmännen i början av seklet.
Jenny Helander

Jenny Helander


Redan flere år före sin död hade Gustaf Svanljung upprättat sitt testamente, i vilket han bestämde att största delen av hans förmögenhet ca 8 milj dåtida mark, skulle tillfalla en stiftelse, vars syfte var att stöda handel, industri och lantbruk i Vasa län, dock ej andels- verksamhet.

Justitieministeriet fastställde stiftelsens stadgar i juni 1938.

En kännbar utökning av stiftelsens tillgångar ägde rum 1959, då änkefru Jenny Helander (Gustaf Svanljungs yngre syster) testamenterade hela sin kvarlåtenskap till stiftelsen, för att av denna förvaltas som en särskild fond.

År 2001 fastställde Patent- och registerstyrelsen en stadgeändring, enligt vilken en person som fyllt 70 år inte kan väljas som medlem i styrelsen.